یکشنبه, ۰۶ مهر ۱۳۹۹

 

مدیریت پردازش تصویر رایان در راستای دستیابی به موفقیت پایدار، برپایه نگرش سیستمی به موضوع کیفیت و با رویکرد بهبود مستمر، نظارت بر فرآیند تولید محصول ازمرحله دریافت سفارش تا تحویل آن به مشتری را در دستور کار قرار داده است و در این زمینه موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001   شده است.سیستم مدیریت شرکت بر پایه تضمین کیفیت (فراهم آوردن اطمینان لازم از اینکه الزامات کیفیتی برآورده می شوند) و کنترل کیفیت (برآورده سازی الـزامات کـیفیتی با روش های اجـرای کنتـرل کیفیت آماری) استـوار می باشد.پردازش تصویر رایان همچنین برای ارتقای سطح استانداردهای کیفی در صنعت چاپ بسته بندی اقدام به راه اندازی آزمایشگاه کنترل کیفیت و اندازه گیری دقیق نموده است و از این دید در کشور پیشگام می باشد.